a neskôr hlavným kapitánom vojska bojujúceho proti husitom, županom Nitrianskej stolice. Ctibor II Čachtický hrad držal do roku 1434. V tej dobe bola na hrade postavená druhá veža a kaplnka. Tieto stavby boli už mimo pôvodného hradného opevnenia, preto


bol hrad rozšírený o ďalšie nádvorie, ktoré bolo uzavreté opevňovacími múrmi. Zo západnej strany bola vykopaná hlboká priekopa. Múr medzi hlavnou vežou a kaplnkou bol nadstavaný a k nemu boli pristavené
 

obývacie a skladovacie miestnosti, pod nimi boli vybudované väznice. Aj po rozšírení mal hrad len jednu bránu, ktorá bola obrátená k východu. V roku 1436 kráľ Žigmund daroval hrad svojmu prívržencovi, taverníkovi Michalovi Orságovi. Michal Orság sa za kráľa Mateja Korvína stal palatínom a získal ďalšie výsady, ktoré podnietili obchodný život a hospodársku prosperitu panstva. Nastal rozmach vinohradníctva, pričom Michal Orság dodával na stôl kráľa Mateja Korvína vysoko cenené Burgundské červené víno. Ďalší príslušník rodiny Orságovcov František v roku 1510 vymohol aj od Vladislava II. potvrdenie o oslobodení Čachtíc od daní. Poslednými členmi tohto rodu boli Ladislav, župan v stoliciach Novohrad a Heveš, a jeho syn Krištof, ktorý sa stal krajinským sudcom. Pretože zomrel v roku 1567 bez potomkov, čachtické panstvo s hradom prešlo ako korunný majetok do rúk panovníka.

Panovník Maximilián I. hrad aj panstvo dal 4. apríla 1569 do zálohu Uršule Kanižajovej /Kanizsai/, vdove po Tomášovi Nádašdym, a jeho synovi Františkovi Nádašdymu za 50.000 zlatých. František Nádašdy, už ako veliteľ preddunajských vojsk, dostal Čachtice...